(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Programové obdobie 2021-2027

V zmysle Partnerskej dohody SR na roky 2021 – 2027 bude za účelom zabezpečenia súladu operácií podporovaných z fondov politiky súdržnosti EU na obdobie 2021 – 2027 s Chartou EÚ a dodržiavania povinností vyplývajúcich z Dohovoru OSN a zabezpečenia prístupnosti v súlade s jeho článkom 9 mechanizmus riadenia, koordinácie, implementácie, hodnotenia a kontroly horizontálnych princípov pre oblasť základných práv, nediskriminácie, rovnosti mužov a žien a ochrany osôb so zdravotným postihnutím koordinovaný na národnej úrovni. Orgánom zabezpečujúcim uplatňovanie horizontálnych princípov bude MPSVR SR prostredníctvom vecne príslušného útvaru (Gestor HP), ktorého zástupcovia budú mať povinné zastúpenie ako riadny člen vo všetkých monitorovacích výboroch a pracovných skupinách na prípravu a implementáciu programov v rámci EŠIF. Úlohou Gestora HP je definovanie podmienok poskytnutia podpory v súvislosti so zabezpečením aplikovania horizontálnych princípov a spôsobu ich overovania, ktoré budú pre riadiaci orgán/sprostredkovateľské orgány/ďalšie subjekty zapojené do procesov implementácie fondov EÚ záväzné. Riadiaci orgán nesie hlavnú zodpovednosť za účinnú a efektívnu implementáciu fondov, čo zahŕňa aj súlad vybraných operácií s horizontálnymi princípmi. Gestor HP bude vykonávať metodické usmerňovanie subjektov zapojených do procesu implementácie fondov EÚ a zároveň bude môcť vstupovať do procesov riadenia, implementácie, monitorovania, hodnotenia a kontroly za účelom zabezpečenia správnej implementácie a dodržiavania HP. Činnosti realizované na zabezpečenie uplatňovania HP budú financované z prostriedkov technickej pomoci. HP budú implementované ako diskvalifikačné kritérium, čo znamená, že všetky oprávnené operácie budú musieť v rámci procesu prípravy, realizácie a kontroly vykazovať súlad s Chartou EÚ a Dohovorom OSN. Povinnosť prijímateľa uplatňovať HP bude zakotvená v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Riadiaca dokumentácia

Checklist – vyhlásenie o bezbariérovej prístupnosti – fyzická bezbariérovosť (vo formáte .DOCX, 1907kBvo formáte .ODT, 1729kB)

Dokumenty k HP


Archív