(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Vyrovnávacie opatrenia

Termín dočasné vyrovnávacie opatrenia („DVO“) je slovenským prekladom pre anglický termín affirmative action alebo positive action, pričom cieľom je zreteľne odlíšiť takéto opatrenia od trvalého rozdielneho zaobchádzania.

Trvalé odlišné zaobchádzanie, ktorého obsah je presne vymedzený v ústave vyžadujú napríklad niektoré menšinové práva ako vzdelávanie v materinskom jazyku či odlišnosti vyplývajúce z odlišných úloh ženy a muža v ľudskej reprodukcii.

DVO sú založené na myšlienke, že nie každý človek má rovnaké možnosti získať vzdelanie či zamestnanie, a to nie z dôvodu vlastnej viny, ale príslušnosti k určitej dlhodobo znevýhodňovanej skupine. Rómovia, ženy, migranti či ľudia zo zdravotným znevýhodnením môžu byť často krát posudzovaní nie na základe svojich schopností, ale toho, ako vyzerajú alebo odkiaľ pochádzajú. Súčasne dlhodobé vylučovanie zo spoločnosti, napríklad v prípade rómskej menšiny spôsobilo také výrazné nerovnosti, že Rómovia často nedisponujú ani porovnateľným stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním, aby sa uchádzali o určité pracovné pozície. DVO sú nástrojom, ktoré majú vyrovnávať šance a pomáhať prekonávať takéto etnicky determinované znevýhodnenia.

Ústavný súd vo svojom náleze PL.ÚS 8/2004 vymedzil cie DVO nasledovne “Cieľom takýchto opatrení môže byť len odstránenie dôsledkov predchádzajúcej diskriminácie a nerovnakých príležitostí pri dosahovaní rovnakého výsledku. Z toho vyplýva, že osobitné vyrovnávacie opatrenia treba chápať ako zvýhodnenie skupiny osôb s osobitným zreteľom na ich predošlé znevýhodnenie, ktoré im bránilo v rovnom prístupe k príležitostiam v praxi. Takéto opatrenia súčasne dopĺňajú účinky zásady rovnakého zaobchádzania, ktoré by pri handicapovaných skupinách osôb samo osebe nestačilo na zabezpečenie rovného prístupu k príležitostiam, ktorý však nemôže znamenať aj rovnosť výsledkov takého prístupu.” Ako podmienku prijatia DVO zadefinoval Ústavný súd SR povinnosť zákonodárcu “rámcovým spôsobom predmet, obsah a kritériá na prijímanie osobitných vyrovnávacích opatrení” a jasne ustanoviť ich dočasnosť