(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Monitorovanie

Proces monitorovania plnenia horizontálnych princípov bude na projektovej úrovni sledovaný prostredníctvom monitorovacích správ, ktorých súčasťou bude samostatný výstup obsahujúci informácie o horizontálnych princípoch (t. j. popisom vykonaných aktivít, ich výsledkov a vyhodnotením ich príspevku k dosahovaniu stanovených cieľov horizontálnych princípov), ako aj kontrolou na mieste a následne hodnotením príspevku k cieľom horizontálnych princípov. Samostatný výstup obsahujúci informácie o uplatňovaní horizontálnych princípov bude podkladom pre proces hodnotenia príspevku EŠIF k plneniu cieľov identifikovaných v národnom strategickom dokumente. Odpočet plnenia dosiahnutej úrovne stanovených cieľov v národnom strategickom dokumente, vrátane návrhu nápravných opatrení a odporúčaní k ich dosiahnutiu, bude každoročne predkladaný na rokovanie vlády SR.
RO budú predkladať orgánu zodpovednému za uplatňovanie horizontálnych princípov podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie pravidelnú informáciu o ich plnení, a to vyhodnotením monitorovacích správ a kontrol na mieste v pravidelných časových intervaloch. Analytickú, hodnotiacu, strategickú a legislatívnu činnosť pre uplatňovanie horizontálnych princípov podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie bude na národnej úrovni zabezpečovať MPSVR SR, ktoré je zodpovedné za štátnu politiku v týchto oblastiach a ktoré bude zodpovedné za definovanie podmienok poskytnutia podpory súvisiacej so zabezpečením aplikovania týchto horizontálnych princípov a spôsobu ich overovania, ktorý bude pre RO záväzný. Rovnako bude zabezpečovať vzdelávacie a školiace aktivity pre uplatňovanie rovnosti mužov a žien a nediskriminácie subjektom zapojeným do implementácie EŠIF, relevantným sociálno-ekonomickým partnerom ako aj hodnotiteľom. Horizontálne princípy podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia budú týmto zabezpečené nie len diskvalifikáciou pri nedodržaní podmienok, ale aj pri hodnotiacom a výberovom procese, kde sa počíta so zapojením relevantných partnerov.

Monitorovanie projektov gestorom horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia

Hlavnými nástrojmi monitorovania a hodnotenia sú merateľné ukazovatele a iné údaje.

Merateľné ukazovatele predstavujú východiskovú informáciu pri preskúmavaní výkonnosti programu a projektu a pokroku pri dosahovaní ich cieľov. Niektoré z nich sledujú priamo ciele v problematike rovnosti mužov a žien a nediskriminácie, alebo sú pre predmetné horizontálne princípy relevantné.
Z dôvodu nerelevantnosti dosahovania kvantitatívnych hodnôt v indikátoroch sledujúcich nediskrimináciiu či rovnosť mužov a žien sme definovali hlavný set ukazovateľov, ktorými primárne sledujeme predmetné horizontálne princípy, prostredníctvom iných údajov. Iné údaje sú ďalšie údaje (iné ako merateľné ukazovatele) monitorované na úrovni podporených projektov. Sú to všetky údaje, ktoré je potrebné sledovať respektíve zbierať a nemajú charakter merateľných ukazovateľov. Medzi iné údaje patria aj štatistické údaje prierezového charakteru, ktorých jednotné vykazovanie na úrovni všetkých operačných programov je dôležité z pohľadu cieľov Partnerskej dohody SR 2014-2020 a ktoré sú sledované na úrovni všetkých, alebo jednoznačne určených projektov bez ohľadu na ich zdroj.

„Iné údaje“ sledujúce horizontálne princípy rovnosť mužov a žien a nediskriminácia sú premietnuté štandardne do týchto piatich dokumentov:

Rozsah údajov poskytovaných na úrovni prijímateľa je stanovený v príslušnom Metodickom pokyne CKO č. 17.

hodnotenie-pripsevku-op-lz-k-hp-rovnost-muzov-zien-nediskrimninacia

Zoznam merateľných ukazovateľov a iných údajov je obsiahnutý v Číselníku merateľných ukazovateľov, ktorý je prílohou k metodickému pokynu CKO č. 17 a jeho používanie je záväzné pre všetky subjekty zapojené do procesov monitorovania a implementácie EŠIF. Spôsob spolupráce riadiacich orgánov s gestormi horizontálnych princípov pri aplikovaní merateľných ukazovateľov a iných údajov je uvedený v metodickom pokyne CKO č. 17.