(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Dokumenty k HP

Horizontálne princípy Rovnosť mužov a žien a nediskriminácia – informačný materiál (765 kB)

Riadiaca dokumentácia gestora HP nediskriminácia a rovnosť mužov a žien

Archív verzií dokumentov GHP