(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Vzdelávanie

Podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 zabezpečuje vzdelávacie a školiace aktivity pre uplatňovanie HP RMŽ a ND Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, spolupracujúc so Slovenským národným strediskom pre ľudské práva a občianskou spoločnosťou.

Účelom ponúkanej stratégie vzdelávania je zabezpečiť kontinuálny systém vzdelávania a odbornej prípravy administratívnych kapacít riadiacich orgánov (RO) a ďalších subjektov zapojených do riadenia EŠIF s cieľom priblížiť problematiku a porozumieť horizontálnym princípom rovnosť mužov a žien a nediskriminácia a ich uplatnenia do celkového procesu od plánovania a prípravy výziev, projektov, ich hodnotenia, riadenia a implementácie až po evaluáciu a publicitu.

Potreba vzdelávania AK EŠIF o HP RMŽ a ND vyplýva aj zo všeobecných ex ante kondicionalít. Tie stanovujú potrebu realizovať opatrenia počas prípravy a vykonávania programov na zapojenie subjektu gestora MPSVR SR v rámci HP RMŽ a ND do prípravy a vykonávania programov, vrátane poskytovania poradenstva, školiacich a vzdelávacích aktivít, konzultácií v rámci činností spojených s EŠIF, na zabezpečenie odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v oblasti nediskriminácie a ochrany práv osôb so zdravotným postihnutím, vrátane uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.

Stratégia vzdelávania konkrétne vychádza z požiadaviek všeobecných ex-ante podmienok (EAK):

  1. NEDISKRIMINÁCIA: Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v oblasti práva a politiky Únie v oblasti nediskriminácie.
  2. ZDRAVOTNÉ POSTIHNUTIE: Opatrenia na zabezpečenie odbornej prípravy pre zamestnancov orgánov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF v oblasti platného práva a politiky Únie a členských štátov týkajúcich sa zdravotného postihnutia vrátane dostupnosti a praktického uplatňovania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím transponovaného v právnych predpisoch Únie, a členských štátov.

Zameranie a formy vzdelávania v oblasti HP rovnosť mužov a žien a nediskriminácia

Témy vzdelávania v oblasti nediskriminácie v rámci odbornej prípravy RO a subjektov, zapojených do implementácie EIŠF, budú vychádzať z požiadaviek definovaných v EAK realizované v rámci trojstupňového vzdelávania.

Základné vzdelávanie

Vzdelávanie o základných princípoch a pojmoch v rámci centrálneho vzdelávania AK k Systému riadeniu EŠIF, ktoré je zabezpečované centrálne CKO. Základný modul v trvaní 1,5 hod obsahuje základné informácie:

Cieľová skupina: všetky AK v rámci RO a SO v zmysle plánu centrálneho vzdelávania

Špecifické prezenčné vzdelávanie

Špecifické vzdelávanie zamerané na konkrétne oblasti uplatňovania HP v rámci jednotlivých OP, vrátane praktických cvičení zameraných podľa zodpovedností prítomných AK.

Anotácia tréningu:

Cieľom ponúkaného školenia je priblížiť problematiku a ukázať praktický postup, ako sledovať princípy nediskriminácie a rodovej rovnosti v programoch a projektoch a ako ich zahrnúť do celkového procesu od plánovania výzvy cez prípravu projektov, ich hodnotenia, riadenia a implementácie až po evaluáciu a propagáciu.
Konkrétny tréning bude upravený podľa špecifík daného OP a systematizovaných pozícií, pričom praktické cvičenia budú zamerané na konkrétne situácie pri uplatňovaní HP resp. posúdenia ich neuplatňovania. Prvý deň tréningu bude možné po spustení e-learningových kurzov nahradiť certifikátom absolvovania kurzu. Absolventi a absolventky tréningu budú mať následne k dispozícii odborné poradenstvo a mentoring prostredníctvom odborných kapacít gestora HP.

1.deň

Diskriminácia a rovnosť príležitostí – základné východiská:

Zdravotné postihnutie (ZP)
Horizontálne princípy v novom PO:
Horizontálny princíp nediskriminácia (HP ND) v EŠIF vrátane ZP:
Horizontálny princíp rovnosť mužov a žien (HP RMŽ) v EŠIF:
Jednotlivé bloky informácií budú doručené tým útvarom RO/SO, s ktorých úlohami a zodpovednosťami tématicky súvisia a to v nasledujúcich moduloch.

Trvanie tréningu: 1 deň

Veľkosť skupiny: 10 až 20 ľudí z daného RO s podobným zameraním obsahu práce

Metodika: na základe prístupu LCB-Learning–Consultation–Briefing:

Lektorovanie a odborná garancia: Zamestnanci a zamestnankyne Odboru horizontálnych princípov MPSVR SR – gestora HP v spolupráci s odbornou verejnosťou z akademickej obce a občianskej spoločnosti.

Profil absolventa/ky: Základné vedomosti v oblasti diskriminácie, rodovej rovnosti a zdravotného postihnutia so zameraním na daný OP. Schopnosť naplniť základné požiadavky všeobecnej ex-ante kondicionality 1,2 a 3 z hľadiska odbornej prípravy administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie EŠIF.

Cieľová skupina: zamestnanci a zamestnankyne všetkých subjektov zapojených do riadenia a kontroly EŠIF.