(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Inštitúcie

Gestor horizontálnych princípov spolupracuje s rôznymi organizáciami zaoberajúcimi sa diskrimináciu a ľudskými právami:

Osobitnú úlohu v oblasti predchádzania a odstraňovania diskriminácie zohráva Slovenské národné stredisko pre ľudské práva zriadené osobitným zákonom. Právomoci a kompetencie strediska sa v ďalších rokoch ďalej rozširovali až na súčasnú úroveň ochrany ľudských práv a základných slobôd (vrátane práv dieťaťa).

Verejný ochranca práv je orgán, ktorý chráni základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb v konaní pred orgánmi verejnej správy a ďalšími orgánmi verejnej moci, ak je ich konanie, rozhodovanie alebo nečinnosť v rozpore s právnym poriadkom. Funkcia verejného ochrancu práv ako sprostredkovateľa medzi občanom a štátom má kontrolnou činnosťou upevňovať ústavnosť a legalitu konania a rozhodovania orgánov i inštitúcií verejnej správy vo vzťahu k fyzickým osobám a právnickým osobám.

Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím preveruje podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Komisár sa podieľa na ochrane práv osôb so zdravotným postihnutím, podporou a presadzovaním práv priznaných osobe so zdravotným postihnutím medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Komisár pre deti sa podieľa na ochrane práv detí podporou a presadzovaním práv priznaných dieťaťu podľa Dohovoru o právach dieťaťa a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Na rozdiel od ostatných orgánov ochrany práv sa komisár zaoberá výlučne právami detí. Prípady alebo situácie, v ktorých môže Komisár pre deti pomôcť vymedzujú ustanovenia zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Národný inšpektorát práce je podľa § 5 ods.1 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov orgán štátnej správy v oblasti inšpekcie práce so sídlom v Košiciach.

Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť je stálym odborným, poradným, koordinačným a konzultačným orgánom vlády Slovenskej republiky v oblasti ochrany základných ľudských práv a slobôd, politických a občianskych práv, práv osôb patriacich k národnostným menšinám a etnickým skupinám, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych práv, práv na ochranu životného prostredia a kultúrneho dedičstva, v oblasti práv dieťaťa a presadzovania najlepšieho záujmu dieťaťa, v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím a práv seniorov, práv gejov, lesieb, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, pri presadzovaní zásady rovnakého zaobchádzania, rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.
Európska únia pre základné práva

Európska únia pre základné práva (FRA)

Európska únia zriadila Agentúru Európskej únie pre základné práva (FRA), aby poskytovala inštitúciám EÚ a členským štátom nezávislú pomoc a odborné poznatky založené na dôkazoch oblasti základných práv. Agentúra FRA je nezávislý orgán EÚ financovaný z rozpočtu Únie. o viacročnom rámci na obdobie piatich rokov je stanovených deväť tematických oblastí práce agentúry FRA: prístup k …

Odkazy: