(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

FRA

Európska únia zriadila Agentúru Európskej únie pre základné práva (FRA), aby poskytovala inštitúciám EÚ a členským štátom nezávislú pomoc a odborné poznatky založené na dôkazoch oblasti základných práv. Agentúra FRA je nezávislý orgán EÚ financovaný z rozpočtu Únie.

O viacročnom rámci na obdobie piatich rokov je stanovených deväť tematických oblastí práce agentúry FRA:

Tieto oblasti tvoria rámec jednotlivých projektov agentúry.

Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia môžu mimo pracovného programu agentúry a aj v priebehu legislatívnych postupov požiadať o uskutočnenie výskumu alebo poskytnutie stanoviska ku konkrétnej téme. Členské štáty môžu požiadať o porovnateľné údaje a informácie z agentúry FRA na fundovanú prípravu politiky na vnútroštátnej úrovni.