(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Aké máte práva

Férové zaobchádzanie je základným právom v Európskej únii. Je nezákonné diskriminovať z dôvodu pohlavia, veku, telesného postihnutia, etnického alebo rasového pôvodu, náboženstva a zmýšľania alebo sexuálnej orientácie osoby.

Trh práce

Zákaz diskriminácie na pracovisku znamená, že nezávisle od vašeho pohlavia alebo rodu, veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, rasového alebo etnického pôvodu, politického zmýšľania, náboženstva a pod. máte nárok
rovnaké podmienky zamestnávania, rovnaké pracovné podmienky a dbanie na bezpečnosť pri práci,
váš plat nesmie byť nižší ako plat kolegu či kolegyne opačného pohlavia, pokiaľ vykonávate rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty. Platové rozdiely musia byť objektívne zdôvodniteľné a dokázateľné,
rovnký prístup k odbornej príprave, odborným školám a rekvalifikačným kurzom,
rovnaké právo vstúpiť do odborov,

uchádzať sa a získať administratívne alebo riadiace posty v rámci EÚ,

rovnaké sociálne a daňové výhody,
rovnaké podmienky pre prepustenie a opätovné prijatie do zamestnania.

Zákaz diskriminácie je osobitne uvedený aj v Zákonníku práce.Podľa § 13 ods. l Zákonníka práce je zamestnávateľ v pracovnoprávnych vzťahoch povinný zaobchádzať so zamestnancami v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania ustanovenou pre oblasť pracovnoprávnych vzťahov osobitným zákonom o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou. V prípade porušenia zásady rovnakého zaobchádzania máte právo:

obrátiť sa so sťažnosťou na zamestnávateľa (§ 13 ods. 4)
obrátiť sa na súd (§ 13 ods. 5).

Vzdelávanie

Zákaz diskriminácie vo vzdelávaní znamená, že vo všetkých stupňoch vzdelávania, nezávisle od vašeho pohlavia alebo rodu, veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, rasového alebo etnického pôvodu, politického zmýšľania, náboženstva a pod. máte nárok na rovnaké
určenie podmienok pre účasť na vzdelávaní a posudzovanie žiadostí,
stanovenie požiadaviek pre vzdelávanie,
hodnotenie výkonu,
poskytovanie služieb súvisiacich so vzdelávaním (školsá družina, strava, výlety, tábory a pod.),
prístup k podporám týkajúcim sa vzdelávania ako je štipendiun, zahraničné stáže (sociálne štipendium nie je diskrimináciou, ak sa poskytuje všetkým spĺňajúcim sociálny limit rovnako, dokonca môže byť považovné za dočasné vyrovnávacie opatrenie),
ubytovanie a zabezpečenie na internátoch,
vydávanie certifikátov a diplomov,
prístup k poradenstvu pre voľbu povolania a pod.

Zdravotníctvo

Zákaz diskriminácie v zdravotníctve znamená, že nezávisle od vašeho pohlavia alebo rodu, veku, zdravotného postihnutia, sexuálnej orientácie, rasového alebo etnického pôvodu, politického zmýšľania, náboženstva a pod. máte nárok na rovnaké zaobchádzanie v zdravotných službách a zdravotnej starostlivosti, ktorá zahŕňa
Ďalšie oblasti, ktorých sa týka zákaz diskriminácie, sú bývanie a prístup k tovarom a službám, ako sú

Viac informácií nájdete tu