(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Ex ante podmienky

Ex ante

Všeobecné ex ante kondicionality

Ex ante kondicionalita (EAK) predstavuje preddefinované nevyhnutné kritérium, ktoré má priamu a bezprostrednú súvislosť, ako aj dopad na efektívne a účinné dosiahnutie konkrétneho cieľa v rámci investičnej priority, alebo priority EÚ.EAK teda predstavujú základný predpoklad pre implementáciu jednotlivých operačných programov aj pre napĺňanie priorít Partnerskej dohody pre SR na roky 2014 – 2020 a cieľov Stratégie Európa 2020. Definujú podmienky, bez ktorých nie je možné na základe skúseností z predchádzajúcich období efektívne implementovať európske štrukturálne a investičné fondy.

OblasťPodmienka ex anteKritériá plnenia
1. NediskrimináciaExistencia mechanizmu, ktorý zabezpečuje účinnévykonávanie a uplatňovanie smernice 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorá ustanovuje všeobecný rámecrovnakého zaobchádzania v zamestnaní a povolaní asmernice 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod. Účinné vykonávanie a uplatňovaniesmernice EÚ 2000/78/ES a smernice 2000/43/ES nediskriminácia je zaručená prostredníctvom:- inštitucionálnych dohôd o vykonávaní a uplatňovaní smerníc EÚ o nediskriminácii a dohľade nad nimi;- stratégie školenia a informovania zamestnancov zapojených do využívania fondov;- opatrení na posilnenie administratívnej kapacity na vykonávanie a uplatňovanie smerníc EÚ o nediskriminácii.
2. Rodová rovnosťExistencia stratégie na podporu rodovej rovnostia mechanizmu, ktorý zabezpečuje jej účinnévykonávanie.Účinné vykonávanie a uplatňovaniejednoznačnej stratégie na podporu rodovej rovnosti sa zabezpečuje prostredníctvom:- systému pre zhromažďovanie a analýzu údajov a ukazovateľov rozdelených podľa pohlavia a vytvorenia rodových politík založených na dôkazoch;- plánu a ex ante kritérií pre začlenenie cieľov rodovej rovnosti pomocou štandardov a usmernení;- vykonávacích mechanizmov, vrátane zapojenia orgánu pre rodovú rovnosť a príslušných skúseností do vypracovania, monitorovania a hodnotenia opatrení
3. Zdravotné postih-nutieExistencia mechanizmu, ktorý zabezpečuje účinnévykonávanie a uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.Účinné vykonávanie a uplatňovanie Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím sa zabezpečuje prostredníctvom:- zavádzania opatrení v súlade s článkom 9 dohovoru OSN s cieľom predchádzať, identifikovať a odstrániť prekážky a bariéry prístupu osôb so zdravotným postihnutím;- inštitucionálnych dohôd o vykonávaní dohovoru OSN v súlade s článkom 33 dohovoru a dohľade nad ním;- plánu pre školenie a informovanie zamestnancov zapojených do využívania fondov;- opatrení na posilnenie administratívnej kapacity na vykonávanie a uplatňovanie dohovoru OSN, vrátane primeraných dohôd na monitorovanie zhody