(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Právo a inštitúcie

Právo a inštitúcie - Slovensko

Slovensko

Rovnosť príležitostí a zákaz diskriminácie sú v Slovenskej republike zakotvené v základnom zákone a rozpracované v osobitných zákonoch. Základné ľudské práva a slobody sú v Slovenskej republike od jej vzniku zaručené všetkým na základe Ústavy Slovenskej republiky. Zákaz diskriminácie a povinnosť uplatňovať princíp rovnosti je záväzkom, ktorý Slovenskej republike vyplýva z viacerých právne záväzných dokumentov. Tieto právne záväzné dokumenty …
Právo a inštitúcie - EÚ

Lisabonská zmluva, ktorou sa uznávajú aj práva, slobody a zásady stanovené v Charte základných práv kladie dôraz na dosahovanie rovnosti príležitostí. Článok 21 Charty garantuje nediskrimináciu: “Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, …