(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Diskriminácia

Napriek progresívnej antidiskriminačnej legislatíve je nerovnaké zaobchádzanie a znevýhodňovanie určitých skupín na Slovensku stále pomerne rozšírené. Prieskum Eurobarometra zameraný na otázky diskriminácie z októbra 2015 ukázal, že až 40% ľudí v SR sa domnieva, že úsilie bojovať proti všetkým formám diskriminácie na Slovensku nie je účinné alebo je neexistujúce.

Podľa názoru respondentov je najviac rozšírenou formou diskriminácie na Slovensku je diskriminácia na základe veku vyššieho ako 55 rokov (50%). Za týmto dôvodom nasleduje diskriminácia na základe etnického pôvodu (46%) a zdravotného postihnutia (39%)