(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Odbor horizontálnych princípov v programovom období 2021 – 2027 je ako jediný zo subjektov EÚ fondov zodpovedný za zabezpečenie súladu operácií podporovaných z fondov kohéznej politiky EÚ s Chartou základných práv EÚ a Dohovorom OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a za ich efektívnu aplikáciu a implementáciu v eurofondoch. Vzhľadom na to je jednou z našich úloh monitorovať a riešiť možné nedostatky a problémy v projektoch podporených z eurofondov v súvislosti s dodržiavaním nediskriminácie a rovnosti príležitostí v rámci aktivít predmetných projektov. V prípade, že podľa Vás existuje projekt podporený z eurofondov, ktorý je v akomkoľvek aspekte diskriminačný obráťte sa na nás na e-mailovej adrese podnetyastaznostighp@employment.gov.sk