(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

FAQ

Ak pracujete v inom členskom štáte, vy a vaša rodina máte právo na rovnaké zaobchádzanie ako v prípade vašich kolegov, ktorí sú občanmi danej krajiny. Týka sa to najmä:
Podľa zásady rovnakého zaobchádzania sa zakazuje nielen otvorená diskriminácia, ale aj pravidlá, ktoré by vás nepriamo znevýhodňovali (napr. opatrenia obmedzujúce voľný pohyb).
Pravidlo, podľa ktorého by ste museli žiť v príslušnej krajine počas dlhšieho obdobia pred tým, ako získate prístup k určitej verejnej službe, je v rozpore s právnymi predpismi.

ÁNO — Bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť (aj v prípade krajín, ktoré nie sú členmi EÚ) členovia vašej rodiny:

Ak je podľa vás pravidlo alebo rozhodnutie, ktoré sa vás týka, v rozpore s pravidlami EÚ o práve pracovať v inom členskom štáte, mali by ste v tejto veci najskôr kontaktovať orgány v štáte, kde pracujete.

V závislosti od konkrétneho problému vám pomoc môžu poskytnúť aj asistenčné služby EÚ.

ÁNO — ak mu bolo priznané právo zdržiavať sa s vami na území Slovenska, bude mať rovnaké práva ako vy.

ÁNO — za určitých podmienok.

Ak sa v danom štáte zdržiavate oprávnene, máte nárok na rovnakú pomoc v rámci systému sociálneho zabezpečenia, v právnych predpisoch EÚ nazývanú aj sociálnu pomoc, ako štátni príslušníci danej krajiny. V závislosti od danej krajiny môže ísť o podporu príjmu alebo o iné dávky, ktoré sú nezávislé od vašich predchádzajúcich príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia.
Vaša nová krajina pobytu sa však môže rozhodnúť, že váš nárok na podporu príjmu (resp. iné dávky) pozastaví počas prvých 3 mesiacov vášho pobytu (ak ste napríklad prišli do krajiny pracovať ako sezónny pracovník a po 1 mesiaci práce ste požiadali o podporu príjmu) alebo dlhšie, ak ste prišli ako uchádzač o prácu.

Každý členský štát EÚ je povinný vytvoriť jednotné kontaktné miesto, ktoré má slúžiť ako spoločné miesto kontaktu (tzv. one-stop shop) pre poskytovateľov služieb.

Poskytovanie cezhraničných služieb si za normálnych okolností vyžaduje menej formalít ako začatie podnikania. Príslušné orgány by napríklad nemali od vás požadovať predchádzajúce povolenia alebo vašu registráciu na orgánoch Spojeného kráľovstva. Takáto registrácia sa môže požadovať v prípadoch možných dosahov na životné prostredie, existencie požiadaviek v oblasti zdravia a bezpečnosti v priestoroch prevádzky podniku alebo iných postupov spojených s miestom, kde sa poskytujú služby.

Ak je vaša profesia v Spojenom kráľovstve regulovaná, budete pravdepodobne musieť požiadať príslušné orgány Spojeného kráľovstva o uznanie vašej kvalifikácie. Môžete tak urobiť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta v Spojenom kráľovstve