(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Implementácia

Všeobecné princípy, ktoré je potrebné dodržiavať pri implementácii projektov:
Tieto princípy sa musia odzrkadliť prierezovo vo všetkých etapách realizácie programov a vo všetkých procesoch riadenia programov. Patria medzi ne: