(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Formy

Priama diskriminácia

je také zaobchádzanie na základe akéhokoľvek “chráneného dôvodu”, ktoré je v porovnateľnej situácii menej výhodné, než zaobchádzanie s inou fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Pri rozdielnom zaobchádzaní z dôvodu pohlavia/rodu hovoríme o rodovej diskriminácii. Príkladom priamej diskriminácie môže byť napr. odmietnutie ženy – uchádzačky o zamestnanie len s odôvodnením, že na dané miesto sú uprednostňovaní muži, alebo odmietnutie obsluhy Rómov v reštauračných zariadeniach s odôvodnením, že je to na základe príkazu majiteľa.

Nepriama diskriminácia

je navonok neutrálny predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax, ktoré znevýhodňujú alebo by mohli znevýhodňovať osobu v porovnaní s inou osobou; nepriama diskriminácia nie je, ak takýto predpis, rozhodnutie, pokyn alebo prax sú objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného záujmu a sú primerané a nevyhnutné na dosiahnutie takého záujmu. Príklad: Bezpečnostná agentúra zaradila medzi požiadavky na vypísané voľné pracovné miesta výšku175 cm. Hoci sa toto kritérium javí ako neutrálne, vzhľadom na rozdiely v priemernej výške mužov a žien je vysoko pravdepodobné, že toto kritérium diskvalifikuje viac žien ako mužov, hoci by takto vyradené ženy mohli spĺňať všetky ostatné požiadavky. Navyše toto kritérium nie je jednoznačne odôvodnené pre uplatnenie sa na danej pozícii. Kritérium predstavuje formu nepriamej diskriminácie. Nediskriminujúca formulácia sa má sústrediť na reálne predpoklady potrebné pre výkon strážnej služby, napríklad na fyzickú zdatnosť a pod.

Obťažovaním

je také konanie, ktoré je zamerané proti ľudskej dôstojnosti, cti, sebavedomiu alebo sebaúcte. Pri posúdení, či ide o obťažovanie musia byť kumulatívne splnené jednak podmienkami nepríjemného, nevhodného či urážlivého zaobchádzania. Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie. Základnou charakteristikou sexuálneho obťažovania je, že je pre danú osobu nevítané. Sexuálne obťažovanie sa od priateľského správania (tzv. flirtovania), ktoré je vítané a vzájomné, odlišuje svojou nežiaducou povahou, možným alebo skutočným zásahom do dôstojnosti osoby a vytváraním zastrašujúceho, ponižujúceho, zneucťujúceho, nepriateľského alebo urážlivého prostredia.

Ďalšie formy diskriminácie:

Pokyn na diskrimináciu a nabádanie na diskrimináciu sa odlišujú v tom, či osoba, ktorá priamo diskriminovala, bola vo vzťahu podriadenosti k osobe (vertikálne pôsobenie), ktorá diskrimináciu „iniciovala“, alebo bola v rovnocennom postavení (horizontálne pôsobenie). Pokyn na diskrimináciu je konanie, ktoré spočíva v zneužití podriadenosti osoby na účel diskriminácie tretej osoby. K pokynu na diskrimináciu môže dôjsť len na vertikálnej úrovni, a to zhora nadol. Ten, kto dáva pokyn na diskrimináciu, mocensky zneužíva svoje postavenie nadriadeného/nadriadenej (napr. príkaz majiteľa hotela zamestnancovi neubytovať homosexuálny pár).

Nabádanie na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie osoby na diskrimináciu tretej osoby. Navádzanie na diskrimináciu upravuje tak vertikálnu úroveň, a to nielen zhora nadol, ale aj opačne (navádzať môže podriadený/podriadená svojho/svoju nadriadeného/nadriadenú, ako aj horizontálnu úroveň (navádzať sa môžu navzájom kolegovia/kolegyne na rovnakej úrovni).

Neoprávnený postih je definovaný ako konanie alebo opomenutie, ktoré je pre dotknutú osobu nepriaznivé a zároveň je v priamej súvislosti s

a) s domáhaním sa právnej ochrany pred diskrimináciou vo svojom mene alebo v mene inej osoby, alebo
b) s podaním svedeckej výpovede, vysvetlenia, alebo súvisí s inou účasťou tejto osoby v konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania,

c) so sťažnosťou namietajúcou porušenie zásady rovnakého zaobchádzania.

Neoprávnený postih (v smerniciach označovaný ako viktimizácia) je považovaný za diskrimináciu a spočíva v konaní alebo opomenutí, ktoré je pre osobu, ktorej sa týka nepriaznivé, a priamo súvisí s uplatňovaním práva na rovnaké zaobchádzanie. Ide o prípady súvisiace s domáhaním sa právnej ochrany či už súdnou alebo mimosúdnou cestou (sťažnosť) pred diskrimináciou pre seba, resp. pre niekoho iného, alebo s účasťou osoby v konaniach vo veci porušenia zásady rovnakého zaobchádzania v úlohe svedka/svedkyne.

Dodržiavanie zásady rovnakého zaobchádzania nie je naplnené len zdržaním sa diskriminačného konania, ale aj v predchádzaní diskriminácii a prijímaní preventívnych opatrení. Rovnako je umožnené prijímať dočasné vyrovnávacie opatrenia z celého radu dôvodov, a to pre všetky právnické osoby, pokiaľ existuje preukázateľná nerovnosť.

Zdroje: Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: Sprievodca antidiskriminačným zákonom, Bratislava, 2008