(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Ak ste občan/ka EÚ

Ako občan alebo občianka EÚ pracujúci v inej krajine EÚ máte vy a vaša rodina v novej krajine právo na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci danej krajiny. Vaše práva a dávky vo vašej hostiteľskej krajine sa môžu líšiť od toho, na čo ste zvyknutý vo vašej domovskej krajine.

Občania EÚ na Slovensku sú rovnako chránení v zmysle Antidiskriminačného zákona, ktorý platí rovnako pre “občanov členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie, osôb bez štátnej príslušnosti a ich rodinných príslušníkov.

Pri hľadaní zamestnania: verejné služby zamestnanosti

Ako občan EÚ, ktorý si hľadá zamestnanie v inej krajine EÚ, máte nárok na rovnakú pomoc zo strany verejných služieb zamestnanosti ako štátni príslušníci danej krajiny.Kontaktujte verejné služby zamestnanosti.

Na pracovisku

Ako s občanom EÚ musia s vami zaobchádzať presne takým istým spôsobom, ako s vašimi kolegami, ktorí sú štátnymi príslušníkmi hostiteľskej krajiny.
To sa týka:

Dávky

Ako občan EÚ máte od prvého pracovného dňa (ako zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba) nárok na rovnaké dávky ako domáci pracovníci.

To môže zahŕňať aj výhody, ktoré nie sú priamo spojené so zamestnaním, napr. zníženie poplatkov za cestovanie vlakom, doplnkové dôchodky, granty na vzdelávanie, alebo dávky v nezamestnanosti pre vaše deti, ktoré si hľadajú prvé zamestnanie.

Máte právo aj na rôzne nepeňažné služby, ako je napr. právo na tlmočenie počas súdneho konania.

Ako občan EÚ máte nárok aj na dávky udeľované pracovníkom a ich rodinám, určené na život vo vašej hostiteľskej krajine.

Prečítajte si viac o vašich právach v oblasti sociálneho zabezpečenia vrátane dávok v nezamestnanosti, rodinných dávok a dôchodkov.

Cezhraniční pracovníci

Ak žijete v inej krajine, než je krajina, kde pracujete, získavate právo žiť v tejto krajine, aj keď nie ste jej štátnym príslušníkom. Ak ste cezhraničný pracovník, budete považovaný za osobu, ktorá má dostatočné prostriedky na svoje zabezpečenie.

Ak máte ťažkosti s požadovaním dávok založených na pobyte v krajine, kde žijete, obráťte sa na naše poradenské služby.

Pobyt v zahraničí po strate zamestnania

Ak prídete o prácu v zahraničí, kde žijete, stále máte právo žiť v danej krajine.