(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Zamestnávanie

Osoby so zdravotným postihnutím často vyžadujú primeranú formu pomoci alebo osobitný prístup, aby mohli vykonávať svoju prácu, t.j. primerané úpravy. Tieto môžu zahŕňať: 

Pri zamestnávaní zdravotne znevýhodnených ľudí je vhodné dohodnúť sa, aby títo sami uviedli aké úpravy považujú pre seba za nevyhnutné. Zamestnávatelia by mali vychádzať v ústrety oprávneným žiadostiam osôb so zdravotným postihnutím a vytvoriť im podmienky, aby sa mohli podieľať na plnení úloh rovnako ako ostatné zamestnankyne a zamestnanci, a to už v štádiu pri prijímaní do zamestnania.

Postup v kariére môže zahŕňať aj prispôsobenie pracovných pozícií, aby zamestnanci so zdravotným postihnutím mohli zastávať rôzne alebo vyššie pracovné pozície, a takto rozvíjať nové zručnosti.

Zamestnanci so zdravotným postihnutím majú rovnaké právo na vzdelávanie ako ostatní. Zamestnávateľ by mal vytvárať podmienky, aby sa títo zamestnanci mohli zúčastniť kurzov a vzdelávacích programov, ktoré organizuje tak v internom, ako aj v externom vzdelávaní.

Osobám so zdravotným postihnutím by malo byť v rámci možností tiež umožnené aktívne sa zúčastňovať na pracovných aktivitách, ktoré zamestnávateľ organizuje. Ako príklad môže slúžiť vytvorenie podmienok, akými sú úprava pracovnej doby, zamestnanie na čiastočný úväzok, práca z domu, telepráca. Potrebné bude aj sprístupňovanie písomných materiálov vo vhodných formátoch; zabezpečenie osobitného softvérového vybavenia, umožňujúce používanie internetu na pracovné účely a podobne.

Zákonník práce

Zvýšenú ochranu občanov so zdravotným postihnutím v pracovnoprávnych vzťahoch zabezpečuje Zákonník práce. Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi so zdravotným postihnutím výpoveď len s predchádzajúcim súhlasom príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny rozhoduje o udelení predchádzajúceho súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím podľa § 13 ods. 1 písm. e) bodu 3 zákona o službách zamestnanosti.

Zákon o službách zamestnanosti stanovuje povinnosť zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v prípade, ak zamestnávateľ zamestnáva najmenej 20 zamestnancov a ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v evidencii uchádzačov o zamestnanie vedie občanov so zdravotným postihnutím, v počte, ktorý predstavuje 3,2 % z celkové počtu jeho zamestnancov. Túto povinnosť je možné naplniť aj zadaním zákazky vhodnej na zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím alebo zadaním zákazky občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť.Neplnenie uvedených povinností je sankcionované vo forme finančného odvodu za každého občana, ktorý chýba zamestnávateľovi do splnenia povinného podielu.

Medzi aktívne opatrenia na trhu práce, ktorých cieľovou skupinou sú výhradne občania so zdravotným postihnutím, patria:

Právo na primerané úpravy

Ľudia so zdravotným postihnutím si spravidla vyžadujú osobitný prístup a vytvorenie mimoriadnych podmienok (napr. bezbariérové architektonické prostredie, prístupné informácie a pod.), bez ktorých nie je pre nich možné plne sa začleniť do spoločnosti a do pracovného procesu. Návrh zameraný na zásadu rozšírenia štandardného dizajnu na ľudí s určitým typom zdravotného postihnutia s cieľom maximalizovať počet osôb, ktoré majú bezproblémový prístup k budove, informáciám, službe, atď., je možné dosiahnuť nasledovne:
Dôležitým prostriedkom pre dosiahnutie prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím je dodržiavať určité štandardy a kritériá v návrhovom procese.

Zdravotne znevýhodnené osoby sú v mnohých prípadoch odkázané na prijatie osobitných opatrení, bez ktorých by nemali vôbec šancu a prístup k realizácii svojich práv. Vzhľadom na to je nesplnenie povinnosti vykonať primerané opatrenia pre zdravotne postihnuté osoby je v zmysle Antidiskriminačného zákona považované za nepriamu diskrimináciu zdravotne postihnutej osoby. Samozrejme povinnosť uskutočniť tieto opatrenia je limitovaná možnosťami povinnej osoby a nesmie pre ňu predstavovať neprimeranú záťaž.