(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Prístupnosť pre ľudí so ZP

Hlavným spôsobom, ako zaručiť, že pri implementácii štrukturálnych fondov nebude dochádzať k diskriminácii, osôb so zdravotným postihnutím je zabezpečiť, aby všetky rozhodnutia prijaté a financované prostredníctvom štrukturálnych fondov brali do úvahy potreby ľudí so zdravotným postihnutím predtým (prístupnosť), než budú implementované.
Nediskriminácia by však mala byť chápaná ako široké spektrum opatrení v rámci štrukturálnych fondov. Informácie, vzdelávacie semináre, rozvoj infraštruktúry a špeciálne zariadenia pre ľudí so zdravotným postihnutím by mali byť zahrnuté ako oprávnené náklady zo štrukturálnych fondov, atď. s cieľom zabrániť všetkým formám diskriminácie, či už priamej alebo nepriamej.
Druhým prvkom je zabránenie diskriminácie pri prístupe k finančným prostriedkom. Preto je dôležité zaručiť, aby organizácie ľudí so zdravotným postihnutím budú môcť podávať projekty, zúčastňovať sa projektov ako partneri a implementovať projekty na národnej a regionálnej úrovni. Je dôležité vytvoriť podporné štruktúry, vzdelávanie a odborné znalosti podporujúce účasť organizácií ľudí so zdravotným postihnutím.
S cieľom podporiť prístupnosť je dôležité pochopiť, čo znamená prístupnosť pre ľudí so zdravotným postihnutím. V širšom zmysle je možné ju definovať ako rovnaký prístup pre ľudí so zdravotným postihnutím k fyzickému a elektronickému prostrediu, ako je napr. internet, informáciám, službám (bez ohľadu na to, či sú poskytované súkromnými alebo verejnými subjektami) a schopnosť podieľať sa na všetkých druhoch činností, ako sú vzdelávanie, kultúrny život, cestovanie, atď. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné zaručiť, že fyzické štruktúry, elektronické prostredia, atď. sú navrhnuté tak, aby spĺňali túto požiadavku.
Univerzálny dizajn je navrhovanie výrobkov, zariadení, programov a služieb tak, aby ich mohli využívať v najväčšej možnej miere všetci ľudia bez nevyhnutnosti úprav alebo špeciálneho dizajnu; univerzálny dizajn nevylučuje asistenčné zariadenia pre určité skupiny osôb so zdravotným postihnutím, ak je to potrebné. Cieľom univerzálneho dizajnu je zjednodušiť vykonávanie každodenných aktivít tým, že sa navrhnú výrobky, zariadenia, služby, ktoré môžu ľahko, jednoduchšie a bez námahy používať všetci. Z tejto koncepcie môžu mať prospech spotrebitelia všetkých vekových kategórií a schopností. To je možné dosiahnuť nasledovne:
V praxi to znamená potrebu zaručiť, že návrh (napríklad budovy) umožňuje jednoduché využívanie všetkých jej zariadení všetkými osobami. To je kľúč k podpore prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím.
Ak aplikovanie tohto prístupu nebude možné alebo ak ho nebudú akceptovať niektoré zúčastnené strany v procese návrhu, je možné využiť aj alternatívne prístupy. Je možné požadovať dodatočnú inštaláciu zariadení zvyšujúcich prístupnosť (napr. Inštalácia rampy alebo zdvižnej plošiny do autobusu). Dôležitou zásadou pri tomto prístupe je zaručiť, že vybraný návrh (dizajn) bude poskytovať flexibilitu. To otvorí viac príležitostí pre dosiahnutie prístupného návrhu v celom procese.
Jedným z prístupov tiež môže byť navrhnúť napr. webovú stránku takým spôsobom, že ľudia so zdravotným postihnutím k nej budú môcť pristupovať s využitím kompenzačných pomôcok. Dôležitou zásadou pri tomto prístupe je zaručiť, že vybraný návrh (dizajn) bude spĺňať určité štandardné kritériá. Toto je predpokladom pre využívanie kompenzačných pomôcok, pretože inak si osoba so zdravotným postihnutím nebude môcť byť istá, či jej kompenzačná pomôcka bude fungovať, keď sa pokúsi o prístup k niektorej špecifickej webovej stránke. Prístupnosť informačných systémov je zapracovaná vo vyhláške o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (4,9 MB).
Je potrebné zdôrazniť, že oba vyššie uvedené alternatívne prístupy by mali byť považované za výnimky. Hlavnou zásadou je, že fyzické štruktúry, elektronické prostredia, služby, atď. by mali byť navrhnuté s ohľadom na potreby všetkých potenciálnych používateľov. Dôležitým prostriedkom pre dosiahnutie prístupnosti pre ľudí so zdravotným postihnutím je dodržiavať určité štandardy a kritériá v návrhovom procese. Tieto štandardy môžu byť stanovené na medzinárodnej, európskej, národnej a miestnej úrovni.