(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Poradňa

Ak ste občan alebo občianka Slovenska alebo ktorejkoľvek krajiny EÚ a žijete na Slovensku alebo v rámci Európskej únie, máte nárok na:

právnu ochranu proti priamej aj nepriamej diskriminácie na základe zákonných dôvodov v oblasti pracovného procesu, vzdelávania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a prístupu k tovaru a službám,

prijímanie opatrení na boj proti diskriminácii;

bezplatnú právnu pomoc a zastupovanie od Slovenského národného strediska pre ľudské práva;

podať sťažnosť prostredníctvom súdneho alebo správneho konania (zmierovacie konanie).
Ak ste zamestnávateľ, učiteľ alebo učiteľka, pracujete v zdravotníctve alebo v školstve, poskytujete služby alebo predávate tovar, máte povinnosť

predchádzať a eliminovať všetky formy diskriminácie, pod ktoré patrí aj pokyn na diskrimináciu, nabádanie na diskrimináciu alebo neoprávnený postih,

vo vlastnom záujme vytvoriť mechanizmus na podávanie podmetov a sťažností ohľadom diskriminácie (napr. v rámci HR oddelenia alebo odborov).
zabezpečiť vzdelávanie a osvetu na pracovisku s cieľom predchádzania diskriminácie vo všetkých formách a zo všetkých dôvodov.