(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Oblasti

Oblasť povolania a zamestnania pokrýva oblasť pracovnoprávnych vzťahov, obdobných právnych vzťahov ako aj právnych vzťahov s nimi súvisiacich, teda vo vzťahu ku

podmienkam prístupu k zamestnaniu, k samostatnej zárobkovej činnosti a k povolaniu, vrátane výberových kritérií a náborových podmienok pri akomkoľvek druhu činnosti a na všetkých úrovniach profesnej hierarchie, vrátane povýšenia;
výkonu zamestnania a podmienok výkonu práce v zamestnaní vrátane odmeňovania, funkčného postupu v zamestnaní a prepúšťania,
prístupu ku všetkým typom a úrovniam odborného poradenstva, odbornej prípravy, odbornej prípravy pre vyšší stupeň a preškolenia, vrátane pracovnej praxe;
zamestnaniu a pracovným podmienkam, vrátane prepúšťania a odmeňovania;
členstvu a zapojeniu do organizácie pracovníkov alebo zamestnancov alebo organizácie, ktorej členovia vykonávajú určité povolanie, vrátane dávok, ktoré tieto organizácie zabezpečujú;
Zásada rovnakého zaobchádzania sa uplatňuje len v spojení s právami osôb ustanovenými osobitnými zákonmi v oblastiach prístupu a poskytovania

sociálnej pomoci, sociálneho poistenia, starobného dôchodkového sporenia, doplnkového dôchodkového sporenia, štátnej sociálnej podpory a sociálnych výhod. Oblasťou sociálneho zabezpečenia sa rozumie systém sociálnej pomoci, sociálneho poistenia a štátnej sociálnej podpory. Novým inštitútom, len na účely tohto zákona, je sociálna výhoda, pod ktorou sa rozumie výhoda, ktorá je poskytovaná mimo systému sociálnej pomoci, poistenia alebo podpory, poskytovaná určitej skupine fyzických osôb.

zdravotnej starostlivosti. Pod zdravotnou starostlivosťou sa rozumie aj zdravotné poistenie. Ustanovenie zakazujúce diskrimináciu v oblasti prístupu a poskytovania zdravotnej starostlivosti odkazuje na zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, ktorý zdravotnú starostlivosť definuje ako súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej osoby, zvýšenia kvality jej života a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú starostlivosť a pôrodnú asistenciu.

vzdelávania, a to všetkých oblastí a činností s ním spojených. Pod oblasť vzdelania patrí okrem základného, stredného a vysokoškolského vzdelania aj ďalšie vzdelávanie.Zákaz všetkých foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie patrí tiež medzi princípy vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Pod oblasť vzdelávania možno zaradiť oblasti ako

určenie podmienok pre účasť na vzdelávaní a posudzovanie žiadostí,

zadefinovanie a stanovenie požiadaviek pre vzdelávanie,

hodnotenie výkonu,

poskytovanie a využívanie služieb súvisiacich so vzdelávaním,
prístup k podporám týkajúcim sa vzdelávania,
ubytovanie a zabezpečenie na internátoch,
vydávanie certifikátov a diplomov,
prístup k poradenstvu pre voľbu povolania.

tovarov a služieb vrátane bývania, ktoré sú poskytované verejnosti právnickými osobami a fyzickými osobami-podnikateľmi.Poskytovanie a prístup k tovarom a službám, vrátane bývania zahŕňa tovary a služby, ktoré sú poskytované všetkým, teda verejnosti, v rámci podnikania. Do tejto oblasti nepatria súkromnoprávne vzťahy spojené s výkonom práv vyplývajúcich z vlastníckeho práva mimo podnikania. Za služby sa považujú za „plnenia“, ktoré sa bežne poskytujú za odplatu a zahŕňajú najmä: a) činnosti priemyselnej povahy, b) činnosti obchodnej povahy, c) činnosti remeselnej povahy, d) činnosti v oblasti slobodných povolaní.“

Aj keď sa prístup k spravodlivosti osobitne neuvádza v smerniciach o antidiskriminácii medzi príkladmi v oblasti tovaru a služieb je možné, že spadá do takéhoto rozsahu pôsobnosti v tej miere, že súdny systém predstavuje službu štátu poskytovanú verejnosti za odplatu. V smerniciach o antidiskriminácii sa prinajmenšom vyžaduje, aby členské štáty ustanovili súdne a/alebo správne postupy, ktoré umožnia osobám uplatňovať svoje práva v rámci smerníc.143 Okrem toho je zavedená zásada práva EÚ, že osoby by mali využívať „právo na efektívnu súdnu ochranu“ práv odvodených z práva EÚ.144 Z tohto dôvodu, aj keď nemožno povedať, že „tovar a služby“ zahŕňajú „prístup k spravodlivosti“, s určitosťou sa dá povedať, že prístup k spravodlivosti existuje ako samostatné právo (bez nutnosti preukazovať diskrimináciu) v súvislosti s presadzovaním samotných smerníc.

Zdroj:
Dôvodová správa k Antidiskriminačnému zákonu Agentúra EÚ pre základné práva: Príručka o európskom antidiskriminačnom práve (7,4MB)