(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Nerovnaké zaobchádzanie

Podľa právnych predpisov EÚ existujú špecifické výnimky priamej diskriminácie, ktoré sú prispôsobené oblasti zamestnania.

Nepriama diskriminácia v rámci EÚ a ESĽP podlieha všeobecnej obhajobe objektívneho odôvodnenia.Rozdielne zaobchádzanie môže byť odôvodnené, ak sleduje legitímny cieľ a ak prostriedky na uskutočnenie tohto cieľa sú primerané a nevyhnutné.

Okrem všeobecnej obhajoby nepriamej diskriminácie na základe antidiskriminačného práva EÚ, existujú špecifickejšie zamerané obhajoby:

Na odôvodnenie rozdielneho zaobchádzania je potrebné preukázať:

Podobná formulácia sa používa v smerniciach EÚ o antidiskrimináciivo vzťahu k nepriamej diskriminácii[ii]. V smernici o rasovej rovnosti sa uvádza: „[Z]a nepriamu diskrimináciu sa považuje prípad, ak by v dôsledku navonok neutrálneho predpisu, kritéria alebo zvyklosti bola znevýhodnená osoba určitej rasy alebo etnického pôvodu v porovnaní s inými osobami, iba ak uvedený predpis, kritérium alebo zvyklosť je objektívne odôvodnený legitímnym cieľom a prostriedky na jeho dosiahnutie sú primerané a nevyhnutné“.

Rozdielne zaobchádzanie z dôvodu veku nie je diskriminácia, ak je objektívne odôvodnené sledovaním oprávneného cieľa a je na jeho dosiahnutie nevyhnutné a primerané. Príkladom je ustanovenie:

Smernica o rovnakom zaobchádzaní v zamestnaní výslovne umožňuje organizáciám, ktorých duch je založený na „náboženstve“ alebo „viere“ uložiť určité podmienky na zamestnancov. V článku 4 ods. 2 smernice sa uvádza, že to nezasahuje do „práva cirkví a iných verejných alebo súkromných organizácií, …, ktorých duch je založený na náboženstve alebo viere, aby od osôb, ktoré pre ne pracujú, vyžadovali konanie v dobrej viere a lojalitu s duchom organizácie“. Okrem toho zamestnávatelia, ktorí patria k náboženským organizáciám, môžu spadať do obhajoby týkajúcej sa „skutočnej požiadavky na výkon povolania“, ktoré umožňuje rozdielne zaobchádzanie na základe náboženských zásad danej organizácie. Smernice teda umožňujú organizáciám, ako sú napríklad kostoly, odmietnuť napríklad zamestnávať ženy ako kňazov alebo duchovných, ak je to v rozpore s duchom tohto náboženstva.