(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Lisabonská zmluva, ktorou sa uznávajú aj práva, slobody a zásady stanovené v Charte základných práv kladie dôraz na dosahovanie rovnosti príležitostí. Článok 21 Charty garantuje nediskrimináciu: “Zakazuje sa akákoľvek diskriminácia najmä z dôvodu pohlavia, rasy, farby pleti, etnického alebo sociálneho pôvodu, genetických vlastností, jazyka, náboženstva alebo viery, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.”

Zásada rovnakého zaobchádzania je v súčasnosti formulovaná v primárnom práve EÚ ako jeden zo základných cieľov Európskej únie, na ktoré sa zameriava pri vymedzovaní a realizácii svojich politík a činností. Čl. 8 ZFEÚ stanovuje, že pri vykonávaní všetkých činností, ktoré smerujú k napĺňaniu cieľov spoločenstva, sa „spoločenstvo zameriava na odstránenie nerovností a podporu rovnoprávnosti medzi mužmi a ženami“. Všeobecný princíp zákazu diskriminácie je upravený v čl. 10 ZFEÚ, ako súčasť všeobecných formulácií boja proti diskriminácii založenej na „pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii.“ V tomto kontexte čl. 19 ods. 1 ZFEÚ umožňuje zákonodarným inštitúciám Európskych spoločenstiev prijímať primerané opatrenia (appropriate action) zamerané na „boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženskom vyznaní alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii.“

Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (EDĽP) môže byť považovaný za najdôležitejšiu ľudsko-právnu zmluvu na európskom kontinente.Tento dohovor patril k prvým moderným medzinárodným zmluvám o ľudských právach vychádzajúcich zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv Organizácie Spojených národov (dohovor bol podpísaný v roku 1950 a platnosť nadobudol roku 1953). EDĽP ukladá svojim signatárom právne zá väznú povinnosť zaručiť, aby sa zoznam ľudských práv vzťahoval na všetky osoby (nielen občanov) v rámci ich jurisdikcie.