(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Gestor HP RMŽ a ND

Gestor horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia

Za účelom predchádzania diskriminácie a podpory rovnosti mužov a žien sa tieto princípy uplatňujú vo všetkých programoch, a to prostredníctvom zavádzania vyrovnávacích opatrení a aktivít cielených na podporu znevýhodnených skupín.


S cieľom zabezpečiť dodržiavanie efektívneho systému uplatňovania horizontálnych princípov (HP) v rámci EŠIF v podmienkach Systému riadenia EŠIF zabezpečujú túto úlohu gestori HP. Úlohy gestora HP udržateľný rozvoj plní Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR a úlohy gestora HP rovnosť medzi mužmi a ženami a nediskriminácia plní Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V rámci rezortu práce pod štátnym tajomníkom I je vytvorený Odbor horizontálnych princípov, ktorý je vecne príslušným útvarom ministerstva ako orgán plniaci úlohy Gestora HP RMŽ a ND, zodpovedné za
plnenie úloh, aplikovania a uplatňovania HP RMŽ a ND. 


Hlavné ciele pre horizontálne princípy sú zadefinované v závislosti od fondu EÚ, z ktorého sú programy a ich prioritné osi podporované. Hlavným cieľom horizontálneho princípu rovnosť mužov a žien pre programy ESF je zabezpečiť rovnosť mužov a žien na trhu práce a v príprave naň a cieľom pre ostatné programy EŠIF je zníženie horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie v odvetviach hospodárstva. Hlavným cieľom horizontálneho princípu nediskriminácia pre programy ESF je zabezpečiť rovnosť príležitostí na trhu práce a v príprave naň a pre ostatné programy EŠIF je zabezpečiť rovnosť príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb.


Z hľadiska prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím odbor úzko spolupracuje s Odborom pre integráciu osôb so zdravotným postihnutím a Hlavným kontaktným miestom pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím.


Samotné predchádzanie diskriminácii ešte neznamená, že projekt prispieva k zlepšeniu rovnosti príležitostí a rodovej rovnosti.


Z tohto pohľadu rozoznávame dve fázy prístupu:

1. predchádzanie diskriminácii: Základnou povinnosťou predkladateľov projektov je zabezpečiť, aby projekt vo všetkých jeho fázach napĺňal zákonnú požiadavku o zákaze diskriminácie. To znamená, že počas implementácie projektu musí jeho manažment zabezpečiť prevenciu a potláčanie diskriminačných prístupov. Hoci to vyznieva jednoducho, treba zdôrazniť, že mnohé bežné praktiky podrobené kritickému pohľadu sa ukážu ako diskriminačné. 

2. aktívny príspevok k zlepšeniu rovnosti príležitostí a rovnosti žien a mužov: V rámci projektu treba naplánovať a implementovať dočasné vyrovnávacie opatrenia, ktoré zabezpečia nielen odstránenie diskriminačných bariér pre dotknuté cieľové skupiny, ale vytvoria mimoriadne podmienky pre ich účasť v projekte. V prípade aktívneho prístupu k rovnosti príležitostí žien a mužov hovoríme o uplatňovaní rodového hľadiska. 


Všeobecné princípy, ktoré je potrebné dodržiavať pri implementácii projektov:

• dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania a aktívne podporovať vo všetkých aktivitách a činnostiach rovnosť mužov a žien;

• odstraňovať bariéry a predchádzať všetkým formám diskriminácie;

• vytvárať podmienky, ktoré zohľadňujú špecifické potreby, ako aj skúsenosti rozmanitých skupín obyvateľstva;

 • presadzovať rovnosť žien a mužov ako kľúčovú súčasť rovnosti príležitostí tak, aby všetci ľudia mali
možnosť slobodne rozvíjať svoje schopnosti a využívať príležitosti bez obmedzení, ktoré sú dôsledkom rodovo stereotypných predstáv o úlohe ženy a muža
v spoločnosti;

• vytvárať a implementovať dočasné vyrovnávacie opatrenia na podporu znevýhodnených skupín;


Tieto princípy sa musia odzrkadliť prierezovo vo všetkých etapách realizácie programov a vo všetkých procesoch riadenia programov, konkrétne:

– príprava výziev, podporných dokumentov (príručky, formuláre a pod),

– výber projektov (vrátane procesu odborného hodnotenia a schvaľovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a zmluvného zabezpečenia vybraných projektov),

– monitorovanie na úrovni programu a projektov,

– hodnotenie operačného programu,

– kontrola na miesto, 

– informovania a publicita zabezpečovaná na úrovni programov ako aj na úrovni operačného programu
Nakoľko bude projekt z hľadiska potláčania diskriminácie účinný, závisí od naplánovaných aktivít. V rámci projektu sa z hľadiska HP môžu
vyskytovať nasledujúce druhy aktivít:

• Aktivity priamo zamerané na zlepšenie rovnosti príležitosti a rodovej rovnosti, ktoré majú spravidla charakter tzv. vyrovnávacích opatrení.

• Bežné aktivity projektu, ktoré zohľadňujú situáciu znevýhodnených skupín a sú prispôsobené ich podmienkam.

• Aktivity, ktoré nerovnosť prehlbujú (takéto aktivity sa v rámci projektov podporených z fondov EÚ nesmú vôbec vyskytovať). 


Proces monitorovania plnenia horizontálnych princípov je na projektovej úrovni sledovaný prostredníctvom monitorovacích správ, ktorých súčasťou je samostatný výstup obsahujúci informácie o horizontálnych princípoch (t. j. popisom vykonaných aktivít, ich výsledkov a vyhodnotením ich príspevku k dosahovaniu stanovených cieľov horizontálnych princípov), ako aj kontrolou na mieste a následne hodnotením príspevku k cieľom horizontálnych princípov. Set ukazovateľov, ktorý slúži na sledovanie horizontálnych princípov na úrovni podporených projektov, sú tzv. „iné údaje“. Sú to všetky údaje, ktoré je potrebné sledovať, respektíve zbierať, pričom nemajú charakter záväzných merateľných ukazovateľov. Medzi iné údaje patria aj štatistické údaje prierezového charakteru, ktorých jednotné vykazovanie na úrovni všetkých operačných programov je dôležité z pohľadu cieľov Partnerskej dohody SR 2014-2020 a ktoré sú sledované na úrovni všetkých, alebo jednoznačne určených projektov bez ohľadu na ich zdroj. Dodržiavanie horizontálnych princípov nediskriminácia a rovnosť mužov a žien je v programovom období

2014-2020 pre všetky projekty povinné. Ich porušenie sa pokladá za porušenie podmienok Zmluvy o nenávratný finančný prostriedok so všetkými následkami, z toho vyplývajúcimi.

 

Administratívne kapacity gestora HP RMŽ a ND sú financované a podporované z projektu predloženého na základe vyzvania na projekty technickej pomoci č. (kód) OPTP-PO1-SC1-2018-14 – Refundácia miezd AK priamo zapojených do koordinácie a riadenia EŠIF 2 s názvom Stabilizácia administratívnych kapacít gestora HP RMŽ a ND IV., kód ITMS2014+ 301011BIJ9, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci:

Operačného programu: 301000 – Technická pomoc
Prioritná os: 301010 – 1. Riadenie, kontrola a audit EŠIF

Hlavný cieľ projektu: 301010011 – 1. Zabezpečiť stabilizáciu pracovníkov subjektov zapojených do systému riadenia, kontroly a auditu EŠIF

Výška poskytnutého NFP: 536 379,00 EUR
Začiatok realizácie hlavnej aktivity projektu: 03/2021
Ukončenie realizácie hlavnej aktivity projektu:12/2021