(ne)diskriminácia

Informácie v ľahko čitateľnom jazyku

Hodnotenie

Gestor horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia (ďalej len „HP RMŽ a ND“) vykonáva hodnotenie v zmysle čl. 54 a čl. 57 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1303/2013. V čl. 54 sú uvedené všeobecné ustanovenia pre hodnotenie EŠIF:

  1. Hodnotenia sa vykonajú s cieľom zlepšiť kvalitu vytvárania a vykonávania programov, ako aj hodnotiť ich účinnosť, efektívnosť a vplyv. Vplyv programov sa hodnotí vzhľadom na úlohu každého z EŠIF v súvislosti s cieľmi stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a podľa potreby zohľadňujúc rozsah programu v pomere k HDP a nezamestnanosti v príslušnej oblasti programu.
  2. Členské štáty poskytnú potrebné prostriedky na vypracovanie hodnotení a zabezpečia zavedenie postupov na vytvorenie a zbieranie údajov potrebných na hodnotenie vrátane údajov týkajúcich sa spoločných a prípadne programovo špecifických ukazovateľov.
  3. Hodnotenia vypracúvajú interní alebo externí odborníci, ktorí sú funkčne nezávislí od orgánov zodpovedných za vykonávanie programu. Komisia poskytne pokyny k tomu, ako uskutočniť hodnotenia, a to okamžite po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.
  4. Všetky hodnotenia sa sprístupnia verejnosti.“
Zároveň sa pri hodnotení riadi článkom 7 toho istého nariadenia, ktorý zaväzuje členské štáty k podpore rovnosti mužov a žien a nediskriminácie, a to nasledovne:

„Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa počas prípravy a vykonávania programov, aj vo vzťahu k ich monitorovaniu, podávaniu správ a hodnoteniu, zohľadňovala a podporovala rovnosť mužov a žien a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti. Členské štáty a Komisia prijmú primerané opatrenia na zabránenie každej diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo vierovyznania, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie počas prípravy a vykonávania programov. Počas prípravy a vykonávania programov je potrebné brať do úvahy najmä dostupnosť pre zdravotne postihnuté osoby.“

Cieľom Plánu hodnotení HP R MaŽ a N pre programové obdobie 2014 – 2020 (ďalej len „Plán hodnotení HP“) je určiť vecný, časový, organizačný a finančný rámec hodnotení týchto horizntálnych princípov. Cieľom je tiež:

Viac v Pláne hodnotení gestora HP NS a RMŽ.